سمیره پیله ور
کارشناس آزمایشگاه
مرضیه نادری فصیح
کارشناس آزمایشگاه
مهشید شامحمدیان
کارشناس آزمایشگاه
اعظم رنجبران
کارشناس آزمایشگاه
معصومه محمودآبادی
کارشناس آزمایشگاه
مسعود صمدی صالح
متصدی کارگاه شیشه گری
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند