دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 3516    1394/11/21

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو امیدی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «اندازه گیری آنتالپی مولی فزونی مخلوطهای دوجزئی 2- بوتوکسی اتانول با الکل ها و مدل کردن آن ها» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی، در تاریخ: یک شنبه 94/11/25 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند