دفاع از پایان نامه دکتری

 
کد خبر: 3671    1394/12/15

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای سیاوش بهاری دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «بکارگیری روش های کمومتری و اسپکتروفتومتری برای مطالعه برهمکنش داروها و اندازه گیری بعضی از داروها با استفاده از داده های مرتبه دو و پایش و بهینه سازی حذف همزمان مخلوط برخی رنگینه های آلی» با راهنمایی خانم دکتر معصومه حسنی موسوی، و مشاوره آقای دکتر مرتضی بهرام، در تاریخ: سه شنبه 94/12/18 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند